۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیمه نامه زندگی

تراز عملکردی بیمه “ما” در سال‌جاری مثبت شد

گزارش از عملکرد شرکت های بیمه در 8 ماهه سال جاری نشان می دهد که برخی شرکت ها مانند بیمه ما توانستند از با حفظ تراز مثبت بین حق بیمه صادره با میزان خسارت پرداختی عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند.
بیمه ما، تراز مثبت عملکردی، بازار سهام، بازار سهام نیوز