۱ مرداد ۱۴۰۳

قیمت بیلت

آخرین وضعیت در بازار بیلت جهانی

روند بازار بیلت نشان می دهد که بازار بیلت چین رو به بهبود بوده اما بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ابهام است.
بیلت، بازار بیلت جهانی، بازار سهام، بازار سهام نیوز