۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اموال غیردولتی

اولویت اول خصوصی‌سازی، واگذاری‌ اموال دولتی در بازار سرمایه است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است.