۴ مرداد ۱۴۰۳

گواهی سپرده کالایی زعفران

انبار زعفران گروه تولیدی و کشاورزی “تروند قاینات” گشایش یافت

بورس کالای ایران از گشایش انبار زعفران گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قاینات با نام «تروند قاینات» جهت انجام گواهی سپرده کالایی با سررسید ۱۴۰۳ خبر داد.
بورس کالا، گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قاینات، بازار سهام، بازار سهام نیوز