۳ مرداد ۱۴۰۳

سهام ژاپن

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند

پس از انتشار آمار بیکاری ژاپن، بازارهای آسیایی نزول کردند.