۴ مرداد ۱۴۰۳

گواهی صرفه‌جویی

گواهی صرفه‏‏‏‌جویی انرژی، ابزار بورسیِ ‌گذار از ناترازی انرژی

در شرایطی که ریسک ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی وجود دارد، باید بیش از همه به بحث صرفه‌جویی توجه کرد که در صورت تمرکز بر آن و موفقیت در مدیریت تقاضا، امکان ‌گذار امن از ناترازی انرژی را در اختیار قرار می‌دهد.
بورس انرژی، گواهی صرفه‌جویی انرژی، گواهی صرفه‏‏‏‌جویی انرژی، ابزار بورسی، ناترازی انرژی، فرآورده‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز
گواهی صرفه‌جویی

گواهی صرفه‏‏‏‌جویی انرژی، ابزار بورسیِ ‌گذار از ناترازی انرژی

در شرایطی که ریسک ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی وجود دارد، باید بیش از همه به بحث صرفه‌جویی توجه کرد که در صورت تمرکز بر آن و موفقیت در مدیریت تقاضا، امکان ‌گذار امن از ناترازی انرژی را در اختیار قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »