۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بازار بهینه‌سازی

بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری کند

مزیت بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در این است که هر بنگاهی می‌تواند عواید حاصل از صرفه‌جویی را در حساب خود در بورس انرژی ایران مبادله کند یا به فروش بگذارد.
بورس انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، بازار سهام، بازار سهام نیوز