۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت کارگزاری

رسیدگی به پرونده تخلفاتی دو شرکت کارگزاری

با وصول گزارش تخلف دو کارگزاری از مدیریت نظارت بر کارگزاران، رسیدگی به پرونده‌های مزبور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رأی درخصوص دو شرکت کارگزاری مذکور شده است.