۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات معاملات

مدیر معاملات یک شرکت کارگزاری به علت تخلف محکوم شد

پیرو دریافت گزارش تخلف از مدیریت نظارت بر بورس‌ها با موضوع انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی توسط مدیر معاملات یک شرکت کارگزاری، فرآیند رسیدگی انضباطی به این پرونده آغاز و در نهایت رأی قطعی مبنی بر لغو تمامی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برای شخص متخلف صادر شد.
بورس، تخلفات ناشران، شرکت کارگزاری، اطلاعات معاملات، بازار سهام، بازار سهام نیوز
اطلاعات معاملات

مدیر معاملات یک شرکت کارگزاری به علت تخلف محکوم شد

پیرو دریافت گزارش تخلف از مدیریت نظارت بر بورس‌ها با موضوع انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی توسط مدیر معاملات یک شرکت کارگزاری، فرآیند رسیدگی انضباطی به این پرونده آغاز و در نهایت رأی قطعی مبنی بر لغو تمامی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برای شخص متخلف صادر شد.

ادامه مطلب »