۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

لایحه برنامه

انتشار متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی به شورای نگهبان منتشر شد.