۴ مرداد ۱۴۰۳

سرمایه بانک ملت

افزایش ۱۰۱ درصدی سرمایه بانک ملت از محل سود انباشته

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، افزایش 357 هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک بزرگ بورسی، به تایید سهامداران رسید تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه از محل سود انباشته و از لحاظ مبلغ به نام بانک ملت ثبت شود.
بانک ملت، افزایش سرمایه، سود انباشته، تثبیت جایگاه نخست، بازار سرمایه، بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور، وبملت، سود، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سرمایه بانک ملت

افزایش ۱۰۱ درصدی سرمایه بانک ملت از محل سود انباشته

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، افزایش ۳۵۷ هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک بزرگ بورسی، به تایید سهامداران رسید تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه از محل سود انباشته و از لحاظ مبلغ به نام بانک ملت ثبت شود.

ادامه مطلب »