۴ مرداد ۱۴۰۳

تسهیلات بانکی

افزایش سقف اعطای تسهیلات بانکی بدون گواهی مالیاتی

سقف اعطای تسهیلات بانکی بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت.
بانک مرکزی، تسهیلات بانکی، اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، پرداخت بدهی مالیاتی، بازار سهام، بازار سهام نیوز