۳ مرداد ۱۴۰۳

مجلس

ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب می‌شود

ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود.
بانک مرکزی، تامین کسری ارز ترجیحی، محل خرید ارز، بازار سهام، بازار سهام نیوز
مجلس

ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب می‌شود

ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود.

ادامه مطلب »