۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سینا

ثبت تراز مثبت ۱۶ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریالی بانک سینا

تراز بانک سینا در آذرماه، سه هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال و در ۹ماهه ۱۶ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال مثبت به ثبت رسیده است.