۲۹ فروردین ۱۴۰۳

نیروگاه برق دماوند

ارزشگذاری سهام “نیروگاه برق دماوند”

نیروگاه برق دماوند به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های بانک دی، از سوی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری شد.
بانک دی، شرکت تولید نیروی برق دماوند، سهام، سامانه کدال، بازار سهام، بازار سهام نیوز