۴ مرداد ۱۴۰۳

نرخ تسعیر ارز

سودآوری صنایع بورسی با افزایش نرخ تسعیر ارز

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که افزایش نرخ تسعیر ارز موجب کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در مرکز مبادله می‌شود، گفت: با اجرای این امر سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
بازار سرمایه، صنایع بورسی، نرخ تسعیر ارز ، بازار سهام، بازار سهام نیوز