۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق‌های PE

حیات آتی بازار سرمایه منوط به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه

در بلندمدت این شرکت‌های اولیه هستند که با جذب سرمایه و توسعه کسب و کار به حدی از بلوغ می‌رسند که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند. این دو بازار از هم جدا نیستند. حیات آتی بازار سرمایه به سرمایه گذاری در بازار اولیه و رشد این شرکت‌ها خواهد بود.
بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری، بازار اولیه، شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صندوق‌های PE

حیات آتی بازار سرمایه منوط به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه

در بلندمدت این شرکت‌های اولیه هستند که با جذب سرمایه و توسعه کسب و کار به حدی از بلوغ می‌رسند که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند. این دو بازار از هم جدا نیستند. حیات آتی بازار سرمایه به سرمایه گذاری در بازار اولیه و رشد این شرکت‌ها خواهد بود.

ادامه مطلب »