۳ مرداد ۱۴۰۳

انتشار اوراق صکوک

انتشار اوراق صکوک، بازوی کمکی برای رفع زیان شرکت‌ها

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: بهترین روش‌ برای ناشران به منظور خروج از زیان، افزایش سرمایه یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، اما انتشاراوراق صکوک نیز می‌تواند بازوی کمکی به منظور رفع زیان شرکت‌ها باشد.
بازار سرمایه، زیان انباشته، شرکت‌های بورسی، اوراق صکوک، بورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز