۳ مرداد ۱۴۰۳

جمشیدی حسابدار رسمی و مشاور حقوقی

افزایش شفافیت، اثربخشی و ارائه اطلاعات سه مشخصه اصلی تجدید ارزیابی

حسابدار رسمی و مشاور حقوقی هدف اصلی تجدید ارزیابی را افزایش شفافیت، اثربخشی و ارائه اطلاعات مفید اعلام کرد و گفت: صورت‌های مالی باید قابل اتکا بوده و بیطرفانه تهیه شود که به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی در جهت مثبت این ویژگی حرکت می‌کند.
بازار سرمایه، تجدید ارزیابی، شفافیت، صورت‌های مالی
جمشیدی حسابدار رسمی و مشاور حقوقی

افزایش شفافیت، اثربخشی و ارائه اطلاعات سه مشخصه اصلی تجدید ارزیابی

حسابدار رسمی و مشاور حقوقی هدف اصلی تجدید ارزیابی را افزایش شفافیت، اثربخشی و ارائه اطلاعات مفید اعلام کرد و گفت: صورت‌های مالی باید قابل اتکا بوده و بیطرفانه تهیه شود که به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی در جهت مثبت این ویژگی حرکت می‌کند.

ادامه مطلب »