۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ورود نقدینگی

خالص ورود نقدینگی به بازار سرمایه در هفته سوم آبان‌

خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه ٦٨١١ میلیارد ریال و خالص ورود نقدینگی حقیقی به بازار، ٢٣٤٢ میلیارد ریال بوده است.
بازار سرمایه،خالص ورود نقدینگی، بازار سهام، بازار سهام نیوز