۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق درآمد‌ثابت افران

بزرگترین صندوق ETF حقیقی بازار‌سرمایه، «صندوق درآمد‌ثابت افران» شد

«صندوق درآمد‌ثابت افران» با اعتماد بیش از ۶۱ هزار نفر بیشترین سرمایه‌گذار حقیقی و خرد در صندوق‌های ETF بازارسرمایه ایران را در اختیار گرفت.
بازار‌سرمایه، صندوق درآمد‌ثابت افران، صندوق ETF، حقیقی، بازار سهام، بازار سهام نیوز