۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت ایران خودرو دیزل

نقطه عطف صعودی “خدیزل”

مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل در رویداد افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی در شرکت ایران خوردو دیزل، به گزارش عملکرد این شرکت از سال ۹۰ و سقوط آزاد آن تا سال جاری و تبدیل زیان‌ها به سود‌های انباشته پرداخت.
ایران خودرو دیزل، خدیزل، خط تولید انبوه اتوبوس برقی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت ایران خودرو دیزل

نقطه عطف صعودی “خدیزل”

مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل در رویداد افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی در شرکت ایران خوردو دیزل، به گزارش عملکرد این شرکت از سال ۹۰ و سقوط آزاد آن تا سال جاری و تبدیل زیان‌ها به سود‌های انباشته پرداخت.

ادامه مطلب »