۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات مالی

افشای ۲ هزار صورت مالی تا پایان ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد گفت: تا پایان سال ۲ هزار صورت مالی که تا یکی دو سال پیش شفاف نبود، افشا می‌شود.