۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

آلومینیوم

تولید ۷۵۰ هزار تن آلومینیوم در دستور کار سندیکا

رئیس سندیکای آلومینیوم گفت: تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی، جلوگیری از خام فروشی و صادرات قبل از تامین نیاز داخل به منظور رفع التهابات بازار از جمله برنامه‌های سندیکا در شش ماهه دوم سال است.
آلومینیوم، سندیکای آلومینیوم، بازار سهام، بازار سهام نیوز