۲ تیر ۱۴۰۳

اعلام شرایط جدید پرداخت وام ارزی برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی

۱۱ آذر ۱۴۰۲

«دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت حداکثر 5 ماهه جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ETS‏-EC» اصلاح و تا پایان بهمن ماه سال 1402 تمدید شد.
تسهیلات ارزی

«دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت حداکثر ۵ ماهه جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ETS‏-EC» اصلاح و تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد.

به گزارش بازارسهام نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغیه شماره ۵۵۴۶۷‏/۰۲ مورخ ۱۰‏‏‏/۰۳‏‏‏/۱۴۰۲، مفاد دستور‌العمل «دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (حداکثر ۵ ماهه) از محل منابع ارزی دردسترس بانک مرکزی جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ‏ETS‏-EC» پس از اصلاح به بانک های منتخب ابلاغ شد.

قابل ذکر است اجرای این دستورالعمل تا پایان بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۲) تمدید شده است.

شایان ذکر است در بند (۳‏-۲) دستورالعمل یاد شده کد بخشنامه درخواست تخصیص ارز به عدد ۶۲۴۱۵۲۵ تغییر یافته است.

دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت (حداکثر ۵ ماهه)
شرکتهای واردکننده یا تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، با معرفی و تأیید کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بانک عامل با رونوشت به بانک مرکزی ج.ا.ایران (اداره تخصیص ارز)، امکان استفاده از تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ماهه از محل منابع در دسترس این بانک جهت تأمین مالی کوتاه مدت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری به روش گشایش اعتبار اسنادی دیداری، ثبت برات اسنادی دیداری و صدور حواله ارزی با مرعی داشتن مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و رعایت شرایط ذیل را خواهند داشت.
۲٫    شرایط عمومی تسهیلات
۱-۱) سقف و نوع ارز تسهیلات: معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای بانکهای عامل منتخب که به ارزهای یوآن چین، یورو (با منشاء ترکیه و عراق) و وون کره جنوبی قابل استفاده می‌باشد.
۲-۱) مبلغ تسهیلات: حداکثر ۹۰ درصد مبلغ هر ثبت سفارش از محل تسهیلات یادشده تأمین مالی خواهد شد. (معادل ریالی حداقل ۱۰ درصد مبلغ ارزی هر ثبت سفارش به عنوان بخش نقدی بایستی توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد.)
۳-۱) مدت تسهیلات: حداکثر ۵ ماه از تاریخ تودیع سپرده بابت بخش تسهیلاتی توسط بانک مرکزی (مدت تسهیلات غیر قابل تمدید است).
۴-۱) سود تسهیلات: به مبلغ تسهیلات (سپرده تودیع شده) سود تسهیلات با نرخ ثابت برای ارزهای مربوطه (به تفکیک هر ارز) و برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ماهه تعلق می‌گیرد که باید توسط تسهیلات گیرنده به بانک عامل پرداخت شود. سهم بانک عامل از سود تسهیلات متناسب با هر ارز، در جدول ذیل تعیین شده است.
.

تبصره ۱: نرخ مذکور حداکثر نرخ  قابل اعمال در ارتباط با این تسهیلات بوده و بانک عامل مجاز به مطالبه هزینه دیگری از تسهیلات گیرنده بابت ارائه تسهیلات نمی‌باشد.
تبصره ۲: سود تسهیلات از تاریخ تودیع سپرده توسط بانک مرکزی تا تاریخ بازپرداخت، با نرخهای اشاره شده در بند
(۴-۱) و بر مبنای ۳۶۰ روز در سال محاسبه می‌گردد.
تبصره ٣: در صورتيكه سررسيد بازپرداخت روز غيركارى باشد، تاريخ بازپرداخت، اولين روز كارى (روزهـاى كـارى ايـام
هفته به جز جمعه و تعطيلات رسمي كشور) بعد از سررسيد خواهد بود. بديهي است در این حـالت سـود تسهيلات متناسب با دوره بازپرداخت تعدیل خواهد شد.
۵-۱) مهلت استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل جهت تخصیص ارز ،تامین ارز و سپرده گذاری ارزی به طور مستقل از سررسيد اعتبار اسنادى ديدارى و بـرات اسـنادى ديـدارى حـداكثر تـا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ مي‌باشد.
تبصره: بانك عامل مي‌بايست در ارتباط با تعيين روابط خود و مشـترى و اخـذ تأييديـه‌ها و وثـايق، مطـابق بخشـنامه‌هاى مربوطه، به ترتیبی اقدام نمايد كه در صورت عدم استفاده از تسـهيلات يادشـده و يـا دريافـت اسـناد خـارج از سررسيد و چهارچوب اين دستورالعمل، قادر به رعايت مقررات و انجام تعهدات مربوطه باشد.
۶-۱) اخذ وثايق و تضامين لازم و كافي از تسهيلات گيرنده توسط بانـك عامـل مطـابق بخشـنامه‌هاى مربوطـه، جهـت اطمينان از وصول معادل ريالي مبلغ ارزى پرداخت شـده (بابـت اصـل و سـود متعلقـه) در سررسـيد بازپرداخـت ضرورى مي‌باشد. بانك عامل مكلف است در سررسيد بازپرداخت حتي در شرايطي كه تسهيلات گيرنده نسبت به تسويه تسهيلات قصور نموده باشد، نسبت به تسويه تعهدات خود با بانك مركزى (اداره خزانه داری ارزی) اقدام نمايد. اين بانك در سررسيد بازپرداخت، مبلغ اصل و سود تسهيلات (سهم بانك مركزى) را طبق بند (٥-٣) اين دستورالعمل از حسابهاى ارزى/ريالي آن بانك برداشت خواهد نمود.
۷-۱) اخذ تعهد كتبي از متقاضي در خصوص پذيرش نوسانات نـرخ ارز و قبـول كليـه مسـئوليت‌هاى مترتبـه ازجملـه بازپرداخت تسهيلات اخذ شده در قالب اين دستورالعمل الزامي مي‌باشد.
۸-۱) تسهيلات مذكور بايد در سقفهاى مجاز تسهيلات اعطايي آن بانك با رعايـت سـقفهاى فـردى و بخشـي و نيـز مرعي داشتن ساير ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاى صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط اين بانك رسيدگي و اعطاء گردد.

۲٫    ترتيبات اجرايي 

١-٢) ارسال تأييديه کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص معرفي شركت‌هاي متقاضـي اسـتفاده از ايـن تسـهيلات تـا سـقف تعيين شده به بانك عامل با رونوشت به اداره تخصیص ارز اين بانك.
۲-۲) بانک عامل به منظور دریافت درخواست تخصیص ارز به میزان ۱۰ درصد از مبلغ ثبت سفارش، بایستی نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارزدر سامانه جامع ارزی اداره تخصیص ارز با نوع جدید نرخ ارز “آزاد” و محل جدید تأمین ارز “بانک مرکزی” برای بخش نقدی، اقدام نماید.
تبصره ۱: نوع نرخ ارز ثبت سفارشات، با توجه به اولویت و شماره تعرفه‌های کالاهای مشمول تسهیلات یادشده در قالب این دستورالعمل در روز تخصیص و تأمین ارز، صرفاً بابت بخش نقدی و بخش تسهیلاتی (اصل)، اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد. شایان ذکر است در هنگام تخصیص و تأمین ارز بخش سود تسهیلات، نیازی به کنترل اولویت تعرفه کالایی ثبت سفارش نمی‌باشد.
تبصره ۲: مهلت انقضای درخواست تخصیص ارز بخش نقدی ۴۵روز تقویمی از «تاریخ تخصیص» درخواست تخصیص ارزتأیید شده، تعیین می‌گردد.
تبصره ۳: ثبت سفارش‌های مشمول این دستورالعمل، امکان استفاده از تسهیلات مربوط به سایر بخشنامه‌ها را نخواهند داشت.
۳-۲) بانک عامل به منظور دریافت تاییدیه «درخواست تخصیص ارز» به میزان ۹۰ درصد از مبلغ ثبت سفارش، بایستی نسبت به ایجاد «درخواست تخصیص ارز» در سامانه جامع ارزی اداره تخصیص ارز با نوع معامله «آزاد» و نوع جدید نرخ ارز “آزاد” و محل جدید تأمین ارز “بانک مرکزی” و درج شناسه این دستورالعمل)۶۲۴۱۵۲۵) در قسمت کد بخشنامه درخواست تخصیص ارز درخواست شده، برای استفاده از تسهیلات مورد اشاره اقدام نماید.
تبصره ۱: اخذ مجوز توسط متقاضی استفاده از تسهیلات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شناسایی کالاهای یادشده در قالب موارد مشمول این دستورالعمل، ارائه آن به بانک عامل و متعاقباً ثبت شماره نامه وزارتخانه در درخواست تخصیص ارز درخواست شده توسط بانک عامل، ضروری می‌باشد.
تبصره ۲: ضروری است درخواست تأمین ارز بابت هر دو بخش تسهیلاتی و نقدی همزمان توسط بانک عامل انجام شود.
تبصره ۳: مهلت انقضای درخواست تخصیص ارز بخش تسهیلاتی ۴۵ روز تقویمی از «تاریخ تخصیص» تعیین می‌گردد و تسهیلات گیرنده بایستی در مدت زمان اعتبار درخواست تخصیص ارز نسبت به اخذ تسهیلات اقدام لازم را به عمل آورد.
۴-۲) اداره تخصیص ارزاین بانک، با توجه به انجام فرایند درخواست تأمین ارز توسط بانک عامل جهت دریافت سپرده، درخواست مذکور را بررسی و در صورت تأیید، مراتب را به اداره خزانه‌داری ارزی این بانک اعلام خواهد نمود.
۵-۲) با توجه به فرایند انجام شده، اداره خزانه‌داری ارزی نسبت به فروش ارز بخش نقدی با نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS-EC) در روز انجام معامله و تأمین مبلغ ارزی بابت بخش تسهیلاتی به صورت همزمان طبق درخواست تأمین ارز ثبت شده در حساب بانک عامل اقدام خواهد نمود.
تبصره: مبلغ ارزی تأمین شده بابت تسهیلات توسط این بانک، به عنوان سپرده ارزی ۵ ماهه بانک مرکزی نزد بانک عامل تلقی می‌گردد و بانک عامل موظف به تسویه اصل و سود سپرده اخذ شده با نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS-EC) در روز تسویه خواهد بود.
۶-۲) بانک عامل بایستی حداکثر ۳۰ روز قبل از تسویه سپرده ارزی، نسبت به درخواست صدور درخواست تخصیص ارزبابت سود تسهیلات متعلقه (سهم بانک مرکزی) از اداره تخصیص ارز اقدام و درخواست تأمین ارز مذکور را در سامانه تأمین ارز اداره تخصیص ارز ثبت نماید.

٣.  ترتيبات تسويه ريالي 

١-٣) حداقل معادل ريالي ۱۰ درصد مبلغ ارزى ثبت سفارش (به عنوان بخش نقـدى) در زمـان گشـايش اعتباراسـنادى ديدارى، ثبت برات اسنادى ديدارى و يا صدور حواله بايستي توسط تسهيلات گيرنده تأمين گردد.
٢-٣) بانك عامل به منظور دريافت تاییدیه «درخواست تخصیص ارز» سود تسهيلات مربوط به بانك مركزى، بايستي نسبت بـه ايجاد «درخواست تخصیص ارز» در سامانه جامع ارزى اداره تخصیص ارز با نوع معامله «آزاد» با نوع جديد نرخ ارز: «آزاد» و محل جديد تأمين ارز: «بانك مركزى» و همچنين درج كد تعرفه ۹۹۷۲۰۰۰۰ (يوزانس داخلـي) اقـدام لازم را به عمل آورد.
تبصره: مهلت انقضاى «درخواست تخصیص ارز» براى سود تسهيلات، ٣٠ روز تقويمي از «تاريخ تخصيص» «درخواست تخصیص ارز» تأييدشده، تعيين مي گردد.
٣-٣) تسويه معادل ريالي اصل و سـود تسـهيلات بـه نـرخ فـروش حوالـه کالاهای اساسی و ضروری منـدرج در سـامانه معـاملات الكترونيكي ارز (ETS-EC) در  روز بازپرداخت و در چهارچوب اين دستورالعمل قابل انجام خواهد بود.
٤-٣) پس از انجام ثبت درخواست تأمين ارز بابت سود متعلقه در سـامانه تـأمين ارز توسـط بانـك عامـل و تأييـد آن توسط اداره تخصیص ارز، اداره خزانه‌داری ارزی نسبت به تسويه اصل تسهيلات و سـود سـهم بانـك مركـزى از طريق حساب تسويه داخلي با  بانك عامل اقدام مي‌نمايد.
٥-٣) در صورتيكه در سررسيد بازپرداخت، بانك عامل نسبت بـه تـأمين ارز بـراى سـود متعلقـه اقـدام ننمايـد؛ اداره خزانه‌داری ارزی اين بانك، مبلغ اصل تسهيلات و سود سهم بانك مركزى را رأساً از محل حساب‌هاى ارزى/ريالي بانـك عامل نزد بانك مركزى ج.ا. ايران با نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری مندرج در سامانه معـاملات الكترونيكـي ارز (ETS-EC) در سررسيد، برداشت و تسويه خواهد نمود.

ساير موارد  
شرايط تسويه سپرده قبل از سررسيد: سپرده‌هاى توديع شده بابت بخش تسهيلاتي توسط بانك مركزى در حساب بانك عامل، صرفاً در سررسيد تسويه مي‌گردند؛ در صورت تسويه قبل از سررسيد، بانـك عامـل مي‌بايسـت كـل مبلغ سپرده را تسويه نمايد. بنابراين، تسويه بخشي از مبلغ سپرده‌ها قبل از سررسيد امكانپذير نمي‌باشد.

برچسب‌ها

گزارش و یادداشت
گفتگو
روی خط
چند رسانه ای
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x